İcra Takibi

İcranın anlamını konu alan makalemizde, aynı zamanda ilgili süreç ile alakalı sıklıkla kullanılan cebri icra, icra teşkilatı, bireysel ve toplu icra gibi diğer terimlere de kısaca değinmiştik. Bu yazımızda icra takibinin ne olduğundan ve nasıl yapıldığından, ayrıca bireysel icra sürecinde gidilen takip yollarına kısaca bahsedeceğiz. İlerideki makalelerimizde, her bir konuyu kendi başlığı altında daha detaylı incelemeye devam edeceğiz.

İcra Takibi Nedir?

Devletin, alacaklının talebi üzerine, borçlunun alacaklı tarafından iddia edilen mükellefiyetini yerine getirmesi için başlattığı sürece icra takibi denir. Alacaklının devlete başvurarak alacağının tahsil edilmesini istemesine ise takip talebi denir. İcra ve iflas hukuku çerçevesinde, borçlu ya da alacaklı terimleri, öncelikli olarak ve sıklıkla borçlar hukukundaki anlamları ile kullanılsalar da, belirli bir yükümlülüğü yerine getirmek durumunda olan ile bu yükümlülüğün yerine getirilmesini isteme hakkına sahip olan kimseyi de ifade ederler. Örnek vermek gerekir ise, mahkeme kararı ile çocuğunun kendisine teslimini isteyen anne ya da baba için de alacaklı, çocuğu teslim etmekle yükümlü kimse için de borçlu kelimeleri kullanılır. İcra takibi, cüz’i icra (ya da bireysel icra) sürecinde ifa edilen bir yol iken, iflas takibi külli icra (ya da toplu icra) sürecinde ifa edilebilen bir yoldur.

Bir İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra takibinin takip talebi olmadan başlatılması mümkün değildir. İcra ve İflas Kanunumuzun 58. maddesi, takip talebinin ilgili icra dairesine yazılı ya da sözlü olarak yapılabileceğini belirtse de, genel uygulamada takip talepleri yazılı olarak yapılmaktadır. Takip talebini alan icra dairesi, 3 gün içerisinde bir ödeme emri düzenler ve borçluya gönderir. Ödeme emri borçluya borcunu ödemesi ya da itirazı var ise bunu bildirmesi aksi halde cebri icra uygulanacağını bildiren bir ihtardır. Kendisine takip talebinde bulunulmuş icra dairesi, istenen alacağın mevcut olup olmadığını, alacağın vadesinin gelip gelmediğini ya da alacağın zaman aşımına uğrayıp uğramadığını inceleme hakkına sahip olmadığından, borçlu eğer itirazı var ise, bunu ödeme emrini aldıktan sonra gerçekleştirebilir.

İcrada Takip Yolları

İcra nedir başlıklı makalemizde, ülkemizde uygulanan icra türlerinden bahsetmiş, cüz’i icra (bireysel icra) ve külli icra (toplu icra) terimlerine kısaca değinmiştik. Külli icranın konusu olan iflas takibi bir tarafa, cüz’i icra konusu olan icra takibi, duruma göre ya haciz yolu ile ya da rehnin (tutunun) paraya çevrilmesi yolu ile yapılır. Her iki durumda da (haciz yolu ile takip ya da rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip), takip süreci “ilamlı” ya da “ilamsız” olarak gerçekleştirilir.

İlamlı İcra Takibi

İlamlı icra takibi, konusu para olmayan bir alacağın alınabilmesi için başlatılan takip türüdür. Ancak para alacakları için de ilamlı takip başlatılabilir. Burada önemli olan, ilamlı bir takibin başlatılabilmesi için, öncelikle bir mahkeme kararının alınmasıdır. Mahkeme kararının, her iki tarafa da, yani hem alacaklıya hem de borçluya verilen mühürlü örneğine ilam denir. Alacaklı bu ilamı, ilgili icra dairesine verir ve ilamlı icra takibini başlatır.

İlamsız İcra Takibi

İlamsız icra takibi ise, yalnız para ve teminat alacakları için başlatılabilen bir takip türüdür. Uygulamada birçok batı ülkesinde ve hukukunda bulunmasa da, ülkemizde uygulanmaktadır. İlamsız icra takibinde, alacaklının alacağını bir mahkeme hükmü ile tespit ettirmesi şart değildir. Bir başka ifade ile, ilamsız icrada alacaklı direk olarak icra dairesine başvuruda bulunabilir. İlamsız icra takibi yalnızca para ya da belirli bir teminat alacağı ya da kiralanan bir gayrimenkulün tahliyesi (boşaltılması) için uygulanan ve bir mahkeme kararına ihtiyaç duymayan takip türüdür.

İcra takip yollarını aşağıdaki şekilde sıralamak ve kategorilendirmek mümkündür:

Haciz Yolu ile Takip

a. İlamsız Takip

Genel Haciz Yolu ile Takip
Kambiyo Senetlerine Özel Haciz Yolu
Kiralanan taşınmazların tahliyesi

b. İlamlı Takip

Para alacakları için ilamlı takip
Para dışındaki alacaklar için ilamlı takip

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip

a. İlamsız Takip

b. İlamlı Takip

Değerli okuyucularımız, icrada takip yollarının detaylarına ve ilgili diğer kavramlara ilerleyen makalelerimizde devam edeceğiz. İcra ve İflas daireleri ile icra mahkemelerinde uygulanmakta olan takip hukuku uygulamalarının her birinin kendi başlığı altında açıklanması, konuya yabancı olan okuyucularımız için faydalı olacaktır.

24 Ekim 2012

Comments are closed.