İflas Nedir?

İflas, tacir ya da tacir statüsündeki bir borçlunun borç mükellefiyetini artık ifa edememesi (borcunu ödeyememesi) halidir. İlgilenen okuyucularımız için: bu hali ifade eden iflasın İngilizcesi insolvency kelimesidir. İflas aynı zamanda, ticaret mahkemesi tarafından, karar ile borçlarını ödeyemediği tespit ve ilan edilen tacir ya da tacir statüsündeki borçlunun durumuna verilen isimdir. Bu durumu ifade eden iflasın İngilizcesi ise  insolvency değil, bankruptcy kelimesidir (bknz: Wikipedia).

İflas, tacir ya da tacir statüsündeki bir borçlu için başlatılan icra takibi sürecinde, borçlunun mükellefiyetini yerine getirmemesi durumunda gidilecek icra yoludur.

Külli İcra ve İflas

İcra nedir başlıklı makalemizde de belirtildiği üzere iş, tacir ya da tacir statüsündeki bir borçludan alacakların karşılanması için başlatılan icra sürecine geldiğinde, başlatılan bu türdeki icra takibine külli icra denir. Külli icra için ayrıca toplu icra ya da iflas yolu ile icra terimleri de eş anlamlı olarak kullanılır. Külli icra ya da toplu icra denilmesinin nedeni, tacir durumundaki borçlunun karşısında tüm alacaklılarının olması ve borçlunun haczedilebilen bütün mal varlığının söz konusu olmasındandır. Dikkat edileceği üzere, külli icra bir icra çeşidi iken, iflas ise külli icrada uygulanan bir yoldur. Bundan hareket ederek, bazen diğerinin yerine kullanıldığına şahit olduğumuz külli icra ve iflasın, aynı şey olmadıklarını söylemek yerinde olacaktır.

İflas Kararı

İflas yolu ile başlatılan bir icra takibi sürecinde (yani külli icrada), tacir statüsündeki borçlu borcunu hala ödemez ise, ticaret mahkemesince iflasına karar verilir. Bu noktada belirtmek isteriz ki, iflas kararı için borcun illa bir ticari borç olması gerekmemektedir. Tacirler ticari olmayan borçları için de iflasa tabi olabilirler. Ayrıca, İcra ve İflas Kanunu’na göre, borcun ödenmemesi durumunun haricinde, başka özel sebeplerden dolayı iflas kararı verilebileceği gibi (örnek: bir sermaye şirketinde aktif toplamının pasif toplamından az olması gibi), tacir olmadığı halde hakkında iflas kararı verilebilecek borçlular da vardır. O halde…

Kimler İflasa Tabidir?

Tacirler (gerçek kişi tacirler ya da tüzel kişi tacirler) ve tacir olmadıkları halde ya ticaret kanunu gereği ya da özel kanunlar gereği tacir statüsünde kabul edilen kişiler iflasa tabidirler.

Gerçek Kişi Tacirler

Ticaret kanunumuzda, herhangi bir ticari işletmeyi kısmen ya da tamamen kendi adına işletenlere ya da henüz işletmeye başlamamasına rağmen ilgili çerçevede işleteceğini ilan edenlere (örnek: ticaret sicilinde tescil ettirmek) gerçek kişi tacir denir ve iflasa tabidir. Ticaretten men edilmiş olmalarına rağmen (örnek: memurlar), herhangi bir ticari işletme işletenler de gerçek kişi tacir kabul edilir ve iflasa tabidirler.

Tüzel Kişi Tacirler

Ticaret şirketlerine (anonim şirket, limitet şirket, kolektif şirket ve komandit şirket), kooperatiflere, ticari işletme işleten derneklere (kamu yararına çalışan dernekler hariç; örnek: Kızılay aynı zamanda maden suyu işletmeciliği yaptığı halde kamu yararına çalışan bir dernek olduğundan tacir sayılmaz) tüzel kişi tacir denir ve iflasa tabidir.

Kamu tüzel kişileri tarafından kurulan teşekküller ya da müesseseler de tüzel kişi tacir kabul edilir ve iflasa tabidir (S.S.K. ve Bağkur hariç; bunlar tüzel kişi tacir kabul edilseler de iflasa tabi değildirler).

Tacir Olmadıkları Halde Tacirler Hakkındaki Hükümlere Tabi Olan Kişiler (Ticaret Kanunu Gereği)

İster kendi adına isterse hukuksal olarak var olmayan bir şirket adı altında, bir ticari işletme açmış gibi hareket eden ve işlemlerde bulunan kişiler, tacirin yararlandığı hak ve menfaatlerden faydalanamaz olsalar da, iflasa tabidirler.

Birden fazla kişinin ortak olarak sahip oldukları bir gemiyi, tüm ortaklar adına ve hesabına, deniz ticaretinde kullanmaları için kurulan ortaklık tipine donatma iştiraki denir. Donatma iştirakleri de, tüzel kişiliğe sahip olmamalarına ve tacir olarak kabul edilmemelerine rağmen, iflasa tabidir.

Tacir Olmadıkları Halde Tacirler Hakkındaki Hükümlere Tabi Olan Kişiler (Özel Kanunlar Gereği)

Ticareti terk etmiş olmasına ve artık tacir sıfatı kalmamasına rağmen, eski tacir 1 yıl süre ile iflasa tabidir (İcra ve İflas Kanunu, madde 44).

Kolektif şirket ortakları, sadece şirket borçları çerçevesinde iflasa tabidir; yani, bir kolektif şirket ortağı sadece bu sıfattan dolayı tacir olarak kabul edilmez ve başka bir sebepten tacir sayılmıyor ise, şahsi borçlarından dolayı iflasa tabi değildir. Aynı şekilde, komandit şirket ortaklarından komandite ortak, sadece şirket borçları çerçevesinde iflasa tabidir (Türk Ticaret Kanunu, 180/2, 182).

Kanuna aykırı karar ve işlemlerde bulunarak bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına ya da fona devrine neden olan sorumlular da (menfaat temin eden hakim ortakları, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, kredi komitesi başkanı ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve imzası bankayı bağlayan [ilzam eden] memurlar, vb.) bankaya verdikleri zararlarla sınırlı kalarak, iflasa tabidir (Bankacılık Kanunu, madde 110).

İlerideki yazılarımızda, bir icra takip yolu olan iflasın icra ve iflas kanunumuzdaki esaslarına, iflas çeşitlerine, ülkemizdeki iflas teşkilatı ve yetkilerine, ayrıca konkordato anlaşması gibi konulara detayları ile değineceğiz.

zp8497586rq

14 Ekim 2012

Comments are closed.